Πολιτική κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 1. Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με ταύψιστα ηθικά και νομικά πρότυπα. Η ακεραιότητα των υπαλλήλων μας, καθώς και τωνσυνεργατών μας, είναι σημαντική για την επιτυχία μας.Αυτή η δήλωση της πολιτικής μας κατά της διαφθοράς συντάχθηκε λαμβάνοντας υπ’όψιν τις υποχρεώσεις μας αυτές, για να υπογραμμίσει τη θέση της DPG DIGITAL MEDIAσε θέματα δωροδοκίας και διαφθοράς και για να προσφέρει πληροφορίες καικαθοδήγηση για την αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
 2. Η DPG DIGITAL MEDIA εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής προς τα φαινόμεναδωροδοκίας και διαφθοράς και έχει δεσμευτεί να ενεργεί με επαγγελματισμό,νομιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές της συναλλαγές και σχέσειςοπουδήποτε κι αν τις ασκεί αυτές. Για να το επιτύχει αυτό, η DPG DIGITAL MEDIA έχειδεσμευτεί να εφαρμόζει και να επιβάλλει αποτελεσματικά συστήματα αντιμετώπισηςτης δωροδοκίας, σύμφωνα με όλους τους σχετικούς Ελληνικούς νόμους (όπως γιαπαράδειγμα τους Νόμους Ενσωμάτωσης 2656/1998, 2802/2000, 2803/2000,2957/2001, 3560/2007 και 3666/2008 -όπως αυτοί τροποποιήθηκαν από το Νόμο4254/2014- της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των Συμβάσεων και των Κανονισμώντων Ηνωμένων Εθνών), του US Foreign Corrupt Practices Act του 1977 και τωντροποποιήσεων αυτού, καθώς και των νόμων που ισχύουν στις χώρες στις οποίες ηεταιρεία δραστηριοποιείται, στο βαθμό που αυτοί οι νόμοι είναι εφαρμόσιμοι.
 3. Η DPG DIGITAL MEDIA δεν ανέχεται καμία μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς. Η DPGDIGITAL MEDIA δεν θα παράσχει, προσφέρει, ή προσφερθεί να παράσχει, να εγκρίνει ήνα ζητήσει από κάποιον να παράσχει, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε μορφήςσε πρόσωπα, ώστε τα πρόσωπα αυτά να προχωρήσουν, παραβιάζοντας τα καθήκοντάτους, σε πράξη ή παράλειψη. Η DPG DIGITAL MEDIA ποτέ δε θα ζητήσει ή θα δεχθεί,άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε μορφής ή την υπόσχεση αυτών, για ναπροκαλέσει ή να επιβραβεύσει ανάρμοστες συμπεριφορές με τη μορφή πράξεων ήπαραλείψεων που ανακύπτουν από ή συγκρούονται με τα καθήκοντα κάποιου.
 4. Σε αυτή την Δήλωση Πολιτικής, ως «τρίτο μέρος» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο ήυπάλληλος οργανισμού ο οποίος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, έρχεται σεεπαφή με την DPG DIGITAL MEDIA και περιλαμβάνει πραγματικούς και εν δυνάμειπελάτες, καταναλωτές, προμηθευτές, διανομείς, επαγγελματικές επαφές, πράκτορες, συμβούλους καθώς και κυβερνητικούς και δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων τους, των αντιπροσώπων τους, των ανώτερων υπαλλήλων τους, των πολιτικών και των πολιτικών κομμάτων.
 • ΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  1. Τα θεμελιώδη πρότυπα ακεραιότητας υπό τα οποία δραστηριοποιείται η DPG DIGITALMEDIA παραμένουν αμετάβλητα, ανεξαρτήτως του πού ασκεί τις δραστηριότητές της ήμε το ποιον συνεργάζεται.
  2. Αυτή η Πολιτική αφορά όλα τα άτομα ανεξαρτήτως του επιπέδου στο οποίοεργάζονται και του τίτλου / βαθμού που φέρουν, συμπεριλαμβανομένων τωνανώτατων διευθυντικών στελεχών, των ανώτερων υπαλλήλων, των διευθυντών, τωνμελών των Εκτελεστικών Επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων, υπαλλήλους(μόνιμους, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή προσωρινούς), συμβούλους, εργολάβους,εκπαιδευόμενους, προστιθέντες υπαλλήλους, εθελοντές, ασκούμενους, πράκτορες, χορηγούς και κάθε άλλο πρόσωπο σχετιζόμενο με την DPG DIGITAL MEDIA, μεοποιεσδήποτε θυγατρικές της ή τους υπαλλήλους τους, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται ηέδρα τους (συνολικά ονομαζόμενοι «προσωπικό» για τους σκοπούς αυτής τηςΠολιτικής).
  3. Αυτή η Πολιτική θέτει ένα πρότυπο στο οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται όλα ταμέλη του προσωπικού, ανεξαρτήτως του εάν οι τοπικοί νόμοι, τα έθιμα ή οι συνήθειεςορίζουν διαφορετικά.
  4. Η μη συμμόρφωση με το πρότυπο αυτό, εκούσια ή ακούσια, δύναται να οδηγήσει σεπειθαρχικές διώξεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυση λόγωσοβαρού παραπτώματος καθώς και την ποινική δίωξη του εμπλεκόμενου, βάσει τωνσχετικών Ελληνικών νόμων.
  5. Το προσωπικό θα κληθεί να επιβεβαιώσει πως έχει διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική αυτή και πως θα συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της.
  6. Η Πολιτική αυτή δεν αποτελεί τμήμα καμίας σύμβασης εργασίας του προσωπικού καιμπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή.
 • ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

  Η δωροδοκία συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Όταν οικονομικό, ή άλλο, πλεονέκτημα προσφέρεται, ή τάσσεται σε άλλο άτομο, με την πρόθεση να δελεασθεί ή να επιβραβευθεί ώστε να ασκήσει τα καθήκοντά του πλημμελώς, ή
  • Όταν οικονομικό, ή άλλο πλεονέκτημα απαιτείται, συμφωνείται να ληφθεί ή γίνεται δεκτό από άλλο άτομο ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντά του με ανάρμοστο τρόπο.

  Είναι αδιάφορο εάν η δωροδοκία:

  • Δίδεται απευθείας ή μέσω τρίτου, ή
  • Δίδεται προς όφελος του αποδέκτη ή κάποιου άλλου ατόμου.
 • ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

  1. Η DPG DIGITAL MEDIA αναγνωρίζει πως σε πολλά μέρη η προσφορά δώρων θεωρείταιεθιμοτυπικός τρόπος για τη σύναψη στενότερων προσωπικών σχέσεων ή για τηνεπίδειξη ευγνωμοσύνης για προσφερόμενη υπηρεσία. Όμως, σύμφωνα με τηνπαρούσα Πολιτική, η DPG DIGITAL MEDIA είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε σχέση με τηνπροσφορά ή τη λήψη δώρων.
  2. Ενώ τα εθιμοτυπικά δώρα θεωρούνται συνήθως αποδεκτά, δώρα που κρίνονται υπερβολικά, πολυτελή ή με οπιονδήποτε τρόπο ανάρμοστα, δεν θα προσφέρονται, ούτε θα λαμβάνονται. Σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η πρόθεση πίσω από την προσφορά του δώρου. Χρήματα ή άλλα ανάλογα δώρα δε θα γίνονται σε καμία περίπτωση δεκτά ως δώρα.
 • ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

  Η DPG DIGITAL MEDIA συμμορφώνεται ενεργά με όλους τους νόμους και κανονισμούς πουαφορούν στο Ξέπλυμα Χρήματος και στην Τρομοκρατία και αναγνωρίζει πως έχει ευθύνη νααναφέρει στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές κάθε συμπεριφορά που κρίνεται ύποπτη.

 • ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ

  1. Πληρωμές για διευκόλυνση λογίζονται όλες οι πληρωμές, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού τους, που δίδονται σε υπαλλήλους ή στελέχη για να επισπεύσουν το ρυθμό εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
  2. Γενικά, όλες οι πληρωμές για διευκόλυνση απαγορεύονται. Όμως, σε εξαιρετικές συνθήκες, όταν αυτή η καταβολή είναι προδήλως αναπόφευκτη, τέτοιες πληρωμές θα γίνονται αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρεία και έχουν ειδοποιηθεί οι Αρχές.
 • ΔΩΡΕΕΣ

  Η DPG DIGITAL MEDIA δε συνεισφέρει σε κανένα πολιτικό κόμμα. Φιλανθρωπικές χορηγίες δεθα δίδονται με σκοπό το κέρδος εμπορικού πλεονεκτήματος.

 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

  1. Παρά το γεγονός ότι αυτή η Πολιτική είναι εφαρμοστέα και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, οι συναλλαγές με δημόσιους λειτουργούς φέρουν μεγάλο κίνδυνο σχετικά με τη δωροδοκία και τη διαφθορά, λόγω των αυστηρών κανόνων και κανονισμών.
  2. Δημόσιοι λειτουργοί νοούνται εκείνοι που εργάζονται σε τμήματα του δημοσίου αλλάκαι όσοι εργάζονται σε εμπορικές επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και πολιτικούς υποψηφίους, οι οποίοι ελέγχονται ή ανήκουν στο κράτος.
  3. Η παροχή χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη παροχή με αξία, ανεξαρτήτως του ύψους της, σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό με σκοπό την άσκηση επιρροής εκ της θέσεώς του, απαγορεύεται.
 • ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

  Η DPG DIGITAL MEDIA διατηρεί οικονομικά αρχεία και εφαρμόζει τους κατάλληλουςεσωτερικούς ελέγχους, που αποδεικνύουν τον επιχειρηματικό λόγο για τον οποίο γίνεται κάθεπληρωμή σε τρίτους. Όλοι οι λογαριασμοί, τα τιμολόγια και άλλα έγγραφα και αρχεία πουσχετίζονται με συναλλαγές με τρίτους πρέπει να συμπληρώνονται και να διατηρούνται μεαυστηρή ακρίβεια και πληρότητα. Κανένας λογαριασμός δεν πρέπει να τηρείται εκτός τωνβιβλίων ώστε να διευκολύνονται ή να αποκρύπτονται ανάρμοστες πληρωμές.

 • ΕΓΕΡΣΗ ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ

  Το προσωπικό θα ενθαρρύνεται να αναφέρει ανησυχίες σχετικά με κάθε ζήτημα ή υποψίααδικήματος το νωρίτερο δυνατόν. Κανένας υπάλληλος δε θα υποστεί ζημία γιατί ήγειρε γνήσιεςανησυχίες αναφορικά με δωροδοκία, διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος, ανάρμοστες δωρεές καιπληρωμές για διευκόλυνση.

 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  1. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτής της Πολιτικής θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται τακτικά, αναφορικά με την καταλληλότητα και την επάρκειά της. Οι βελτιώσεις που θα κρίνονται αναγκαίες, θα εφαρμόζονται το συντομότερο δυνατόν. Τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου και οι διαδικασίες θα υπόκεινται σε τακτικές επιθεωρήσεις ώστε να βεβαιώνεται η αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.
  2. Όλα τα μέλη του προσωπικού είναι υπεύθυνα για την επιτυχία της Πολιτικήςαυτής και θα πρέπει να δεσμευθούν πως θα την εφαρμόζουν για την αποκάλυψη πιθανών κινδύνων ή αδικημάτων.
  3. Το προσωπικό θα κληθεί να σχολιάσει την Πολιτική αυτή και να προτείνει τρόπους βελτίωσής της. Σχόλια, προτάσεις και ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στους εκπροσώπους του νομικού τμήματος.