Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

  1. Η Εταιρεία τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης.
  2. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. H Εταιρεία δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής και από οποιοδήποτε πρόσωπο. Λαμβάνεται κάθε μέτρο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία και αναλαμβάνεται η δέσμευση παροχής ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από βία, εκφοβισμό (bullying) και σεξουαλική παρενόχληση τόσο ανάμεσα στους εργαζομένους, όσο και ανάμεσα σε εργαζομένους και διευθυντικά στελέχη, καθώς και ανάμεσα σε εργαζομένους και τρίτους.
  3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ' εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

α) Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Στην Εταιρεία εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψει κίνδυνος βίας και παρενόχλησης κατά τις κατωτέρω περιστάσεις:

- Αλληλεπίδραση με πελάτες/προμηθευτές/κοινό: Οι εργαζόμενοι, εκτός των εργαζομένων της υποδοχής της επιχείρησης, δεν έρχονται σε απευθείας επαφή με τρίτους, οι οποίοι, για να εισέλθουν σε άλλους χώρους εργασίας της επιχείρησης απαιτείται να αφήσουν τα στοιχεία τους στην υποδοχή και να προσκληθούν ειδικώς προς τούτο από κάποιον εργαζόμενο στην επιχείρηση. Αναφορικά με τα πρόσωπα που εργάζονται στην υποδοχή, αυτά αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο από τρίτους σε σχέση με το λοιπό προσωπικό, ο οποίος όμως περιορίζεται δραστικά από την ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης στην είσοδο.

- Εργασία σε απομονωμένους χώρους: Οι εργαζόμενοι ευρίσκονται ως επί το πλείστον σε κοινούς χώρους εργασίας – common workspaces ή σε γραφεία με τοίχους από διαφανές γυαλί.

- Εργασία κατά τη διάρκεια μη κοινωνικών ωρών: Το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων στην Εταιρεία εργάζεται κατά τη διάρκεια κοινωνικών ωρών (ενδεικτικά από τις 09.00 ή 10.00 π.μ. έως περίπου τις 19.00 μ.μ. το αργότερο), ότε και το φως της ημέρας και το πλήθος εργαζομένων στον χώρο παρέχει ασφάλεια. Μεγαλύτερος κίνδυνος δημιουργείται για τους εργαζομένους που εργάζονται κατά τις ώρες που επικρατεί σκοτάδι ή κατά τις ώρες που το μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων τους έχει ήδη αποχωρήσει/ δεν έχει ακόμα προσέλθει, αν και αυτός περιορίζεται σημαντικά μέσω της εικοσιτετράωρης παρακολούθησης της εισόδου και των εξωτερικών χώρων, καθώς και της φύλαξης του χώρου εργασίας και του εσωτερικού χώρου στάθμευσης κατά τις βραδινές ώρες και έως να προσέλθουν στην εργασία τους οι πρώτοι υπάλληλοι το πρωί.

- Κίνδυνοι κατά τη μετακίνηση προς και από την εργασία: Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων εργάζεται κατά τη διάρκεια κοινωνικών ωρών και προσέρχεται στην εργασία με ιδιωτικό όχημα. Παρέχεται τόσο ανοικτός χώρος στάθμευσης γύρω από το κτίριο της επιχείρησης όσο και κλειστός, εποπτευόμενος με ηλεκτρονικά μέσα, χώρος στάθμευσης, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου.

- Πρόσβαση σε ασφαλείς εγκαταστάσεις υγιεινής: Στον χώρο της επιχείρησης υπάρχουν σταθερές εγκαταστάσεις υγιεινής (τουαλέτες) σε κάθε όροφο, χωριστές για άνδρες και γυναίκες, με εύκολη πρόσβαση και σε μη απομονωμένο χώρο.

β) Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.

- Στην Εταιρεία αποστέλλεται ετησίως στους εργαζομένους, ξεκινώντας από το έτος 2022, εμπιστευτικό και ανώνυμο ερωτηματολόγιο αναφορικά με το ζήτημα της ασφάλειας στην εργασία και λαμβάνονται υπόψιν οι απαντήσεις τους, καθώς και οι ιδέες και προτάσεις τους για το τί θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει.

- Η Εταιρεία προτίθεται να παρέχει τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο προσωπικό, τους/τις επιβλέποντες/ουσες και τους/τις διευθυντές/ντριες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και θα καταδεικνύουν προηγούμενες κοινωνικές επιπτώσεις στη μείωση της παρενόχλησης.

- Υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού με τους εργαζόμενους, ώστε να ακούγονται προτάσεις τους για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας όσον αφορά τους τομείς της βίας και της παρενόχλησης.

γ) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού

- Παρέχεται ενημέρωση στο προσωπικό αναφορικά με τα δικαιώματά του σε περιπτώσεις βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

- Η παρούσα πολιτική της Εταιρείας αναρτάται σε εμφανή σημεία του χώρου εργασίας και αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο προσωπικό.

- Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη διαβεβαιώνουν το προσωπικό ότι η Εταιρεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

δ) Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία.

Οι εργαζόμενοι και τα πρόσωπα που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν την Εταιρεία υποχρεούνται να απόσχουν από κάθε βίαιη ή παρενοχλητική συμπεριφορά.

Σε περίπτωση που εργαζόμενος/η γίνει δέκτης τέτοιας συμπεριφοράς, δικαιούται να καταγγείλει αυτήν στα αρμόδια πρόσωπα που έχουν ορισθεί από τον εργοδότη για την υποδοχή και διερεύνηση των καταγγελιών, καθώς και να ζητήσει συνδρομή και πρόσβαση σε αρμόδιες υπηρεσίες, διοικητικές ή δικαστικές αρχές και ενδεικτικά στην Επιθεώρηση Εργασίας, την Εισαγγελία ή τις Αστυνομικές αρχές. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει να ληφθούν μέτρα για την προστασία του/της κατά τη διερεύνηση του περιστατικού.

Η Εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν την Εταιρεία υποχρεούνται να παραλαμβάνουν, να διερευνούν και να διαχειρίζονται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον τους ζητηθεί από αυτές, και να παρέχουν στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας.

ε) Ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Ως «σύνδεσμος» των εργαζομένων ορίζεται η Προϊσταμένη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Στην ανωτέρω μπορούν να απευθύνονται οι εργαζόμενοι/ες τόσο για καθοδήγηση και ενημέρωση αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, όσο και  προκειμένου να υποβάλλουν σχετικά παράπονα και καταγγελίες.

στ) Προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.

Οι εργαζόμενοι/ες που ανησυχούν για τυχόν κινδύνους ενδοοικογενειακής βίας στο χώρο εργασίας και οι εργαζόμενοι/ες που έχουν περιοριστικά μέτρα ή προστασία έναντι συντρόφου ή πρώην συντρόφου, ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τον «σύνδεσμο» ώστε να διαμορφωθεί ένας πρακτικός σχεδιασμός ασφάλειας, όπως για παράδειγμα να τους παραχωρείται συγκεκριμένη θέση στάθμευσης πιο κοντά στην είσοδο της Εταιρείας ή να διαφοροποιηθούν κατά το μέτρο του δυνατού τα εργασιακά τους καθήκοντα για ορισμένο χρόνο.

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

α) Δίαυλοι επικοινωνίας - αρμόδια πρόσωπα

Αρμόδια για την αρχική υποδοχή και εξέταση καταγγελιών είναι η Προϊσταμένη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Σε περίπτωση που κρίνει ότι είναι απαραίτητη η αναφορά στις αρμόδιες αρχές, η καταγγελία θα γνωστοποιείται και στο νομικό τμήμα της Εταιρείας, τηρώντας τους κανόνες για την προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων.

β) Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλομένων.

Κάθε καταγγελία εργαζομένου θα εξετάζεται και θα ερευνάται με αμεροληψία και δεν θα παραβιάζεται η εμπιστευτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των καταγγελλόντων.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η αποκάλυψη (ορισμένων) στοιχείων της καταγγελίας ή του καταγγέλλοντος/ της καταγγέλλουσας, αυτοί θα ενημερώνονται και θα ζητείται η έγκρισή τους, ενώ σε περίπτωση που η καταγγελία περιλαμβάνει την τέλεση εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως, αυτή θα μπορεί να διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές και χωρίς να προηγηθεί έγκριση της διαβίβασης από το θύμα, στο οποίο, όμως, η διαβίβαση θα γνωστοποιείται υποχρεωτικά.

γ) Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου

Η Εταιρεία απαγορεύει ρητά τα αντίποινα σε βάρος του θιγόμενου προσώπου. Ειδικότερα, απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση του θύματος, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο για περιστατικό βίας και παρενόχλησης.

δ) Περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων

Επί διαπίστωσης παραβιάσεων η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ. Επιπροσθέτως, μπορεί να κινηθεί παραλλήλως και πειθαρχική διαδικασία ως κατωτέρω:

Την πειθαρχική εξουσία ασκούν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής εκάστου τμήματος στο οποίο είναι τοποθετημένος ο πειθαρχικά ελεγχόμενος.  Για τα πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλονται, κατά την κρίση των παραπάνω εντεταλμένων για τον πειθαρχικό έλεγχο, οι παρακάτω πειθαρχικές ποινές:

  • Προφορική ή έγγραφη παρατήρηση.
  • Έγγραφη Επίπληξη.
  • Υποχρεωτική αποχή – προσωρινή παύση από την εργασία από μία ημέρα έως έναν μήνα. Ο εργαζόμενος που εκτίει ποινή προσωρινής παύσης, δεν δικαιούται να εργαστεί και στερείται του συνόλου των αποδοχών του.

Οι ποινές καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του εργαζομένου.

Παράλληλα, το θιγόμενο πρόσωπο έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, μετά από έγγραφη ενημέρωση του εργοδότη, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν ο εργοδότης είναι ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς ή όταν δεν λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα μέτρα ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης.

ε) Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Εφόσον το περιστατικό έχει αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές, η Εταιρεία θα συνεργάζεται με αυτές κάθε φορά που της ζητείται και θα παρέχει αμελλητί κάθε σχετική πληροφορία.